İmar ve Şehircilik Müdürlükleri ve Görevleri

0
1289

İmar ve Şehircilik Müdürlükleri ve Görevleri

İmar Müdürlüğü; Etüt-İmar, Yapı Ruhsat ve Zemin Etüt şubesi olmak üzere 3 şube olarak;

3194 sayılı İmar kanunu 3030 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği, otopark yönetmeliği, sığınaklarla ilgili yönetmelik, İzmit Büyükşehir Belediyesi imar ve otopark yönetmeliği, 3830 sayılı kanunla değişik 3621 sayılı kıyı kanunu ve yönetmeliği, 3863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunu ve yönetmelikleri, 6831 sayılı Orman kanunu ve yönetmeliği, TEDAŞ akım tesisleri yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre kanunu ve yönetmeliği, Çevresel kanunu ve yönetmeliği, Çevresel etki değerlendirilmesi yönetmeliği,Gayri sıhhi müesseseler yönetmeliği, Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelikler çerçevesinde görev yapmaktadır.

ETÜT İMAR ŞUBESİ

-Parsellere imar durumu hazırlamak, Tevhid-İfraz için Encümen kararı almak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulu ile uygulama ve yazışmaların yapılması ilave kat, tamirat, tadilat ve temdit taleplerinin incelenmesi, kısıtlılık belgesi, yıkım izni, gerekli görülen durumlarda imar planı tadilatı talep etmek, yol-kanal bedeli hesaplanıp, tahsili ve gerekli Encümen kararının alınması,

Talebe göre; aşağıdaki belgeler vatandaştan istenmektedir.

1-İmar durumu talebinde:
-Dilekçe
-Tapu
-Gerekli durumlarda çap

2- Tevhid İfraz için:
-Dilekçe
-Tapu
-İmar durumu
-Tevhid-İfraz folyesi
-Tapu kaydı

3-Parsel sit alanı içinde veya dışında tescilli ve bu parsellere cephe alan parseller ile ilgili taleplerde; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu yazışmalarında.

-Dilekçe
-Tapu
-Kadastro çapı
-İmar durumu
-Fotoğraflar
-Gerekli durumlarda Röleve ve Restorasyon projesi
-Gerekli durumlarda Ruhsat ve İskan
( Bu talepler; yeni inşaat, tescilli binanın restorasyonu, ruhsat temdidi, yıkım, tescil kaydının kaldırılması, tamirat, tadilat şeklinde olabiliyor.)

4-İlave Kat, Temdit, Tadilat, Tamirat için:
-Dilekçe
-Tapu
-Çap
-Tasdikli Mimari Proje
-Ruhsat

5-Kısıtlılık Belgesi için;
-Dilekçe
-Tapu
-Gerekli durumlarda çap

6-Yıkım İzni için
-Dilekçe
-Tapu

7-Yol-Kanal bedeli ödenmesi talebinde;
-Dilekçe
-Tapu
-Tapu kaydı

YAPI RUHSAT ŞUBESİ
Belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak tüm inşaatlara ait yeni inşaat ruhsatı, temel,bodrum, subasman vizeleri, ruhsat yenileme (temdit), ilave inşaat ruhsatı, basit tamir ve tadilat ile esaslı tadilat, kat mülkiyeti ve kat irtifakı onayları, onarım ve güçlendirme ruhsatı mal sahiplerinin talebi üzerine şubemiz tarafından yapılmakatadır.

YENİ İNŞAAT RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
-Dilekçe
-Kooperatif ise, Yetki belgesi, İmza sirküleri, Faaliyet belgesi
-Tapu fotokopisi, Tapu kaydı, (Tapu Bölge Müd.)
-İmar durumu 3 adet (Saraybahçe Beld.İmar Müd.E.İmar Şb.)
-Aplikasyon krokisi (Tapu Kadastro Müd.)
-İstikamet rölevesi ve plankote (Saraybahçe Beld.Harita Müd.)
-Zemin durum belgesi – Zemin Etüt raporu (Saraybahçe Beld.İmar Müd.Zemin Etüt birimi)
-Müze formu (Saraybahçe Beld.İmar Müd.Y.Ruh.Şb.)
-Yapı Denetim Kuruluşu ile mal sahibi arasındaki sözleşme
-Yapı Denetim Kuruluşu taahhütnamesi (noter tasdikli)
-Yapı bilgi formu (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı denetim Komisyonu)
-Yapı Denetim izin belgesi ( damga vergisi kanunu gereği damga pulu)
-Yapı imar durumunda belirtilen kat adedinden daha az, katlı yapılacak ise; eksik katlı yapılacağına dair taahhütname (noter tasdikli)
-Müteahhit ile ilgili; Müteahhit taahhütnamesi, vergi levhası, Ticaret odasından faaliyet belgesi,
-3 adet Mimarlar odası onaylı ve Yapı denetim kuruluşu onaylı mimari proje,
-3 adet İnşaat Mühendisleri odası onaylı ve Yapı denetim kuruluşu onaylı statik ve betonarme projesi,
-3 adet Makina Mühendisleri odası onaylı ve Yapı denetim kuruluşu onaylı Kalorifer, sıhhi tesisat, ısı yalıtım projesi
-3 adet Elektrik Mühendisleri odası onaylı ve Yapı denetim kuruluşu onaylı elektrik projesi,
-Parsel alanı l000m2 yi geçen yapılar için Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından onaylı peyzaj projesi,
-Yapı inşaat alanı 800m2 yi geçen yapılarda sığınak yönetmeliğine göre sığınak Yapılmalı ve mimari proje, statik ve betonarme proje, elektrik projesi, sıhhi tesisat, kalorifer ve ısı yalıtım projelerinin İl Sivil Savunma Müdürlüğüne onaylatılması,
-Kot adedi dörtten (4 kattan) fazla olan binalar ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, resmi binalar, halkın topluca bulunacağı sosyal mekanlar, toplu çalışma mekanları, endüstriyel tesisler, yanıcı madde ihtiva eden depolar ve yüksek katlı binalara ait mimari, elektrik ve tesisat projelerinin İzmit Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından (ilgili teknik şartnameler ve yönetmelikler doğrultusunda kontrol edilmek suretiyle) onaylatılması,
-Yapı Aplikasyon tutanağı (Saraybahçe Beld.Harita Müd.)
-Proje Müelliflerinin her proje için Büro tescil belgesi,

TEMEL- BODRUM-SUBASMAN VİZELERİ
-Dilekçe
-Beton döküm tutanakları (Bakanlık izin belgeli laboratuara yaptırılmalı)
-Demir çekme deneyi (Bakanlık izin belgeli laboratuara yaptırılmalı)
-Laboratuar izin belgesi,
-Harita Müdürlüğünden yatay ve düşey tespit
-Yapı denetim Şti.ne ait personel bildirgesi,
-İnşaat ruhsatı aslı,
-Yapı denetim firmasında deney sonuçlarına ait uygunluk raporu,
-Subasman vizesinde; hakediş raporu
-Yapı denetim 2.taksit tutarı makbuzu

RUHSAT YENİLEME TEMDİT
Ruhsat Süresi dolmuş, inşaatı bitmemiş yapılarda;
-Yapının ilk inşaat ruhsatı esnasındaki fenni mesullerden ruhsat alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde inşaata başlandığını bildiren noter tasdikli taahhütname
-Dilekçe
-Tapu fotokopisi- tapu kaydı
-İmar durumu (İmar revizyonu sonrası verilen kat adedinden eksik katlı ise yeni imar durumuna göre yapılacak katlar için müteahhitlik hizmeti aranır.)
-Harita Müdürlüğünden yatay ve düşey tespit
-Yapı denetim kuruluşu ile mal sahibi arasındaki sözleşme
-Yapı denetim taahhütnamesi (Damga vergisi kanunu gereği damga pulu)
-Yapı bilgi formu
-Yapı denetim izin belgesi
-Müteahhit gerekli ise; Müteahhit taahhütnamesi, Ticaret odasından faaliyet belgesi, vergi levhası,
-Arşiv mimari proje sureti ( Yapı denetim kuruluşunca onaylı)
-Kooperatif ise; İmza sirküleri, yetki belgesi, faaliyet belgesi,
-Bayındırlık Müdürlüğünden alınan hasar raporu,
•Bina hasarsız veya az hasarlı ise; yapı denetim kuruluşundan tespit ve sağlamlık raporu.
•Orta hasarlı ise; Onarım ve Güçlendirme ruhsat ve iskanı.

NOT: Ruhsat temdidi için alınan imar durumunda, imar revizyonu sonrası belirlenen kat adedinden eksik kat yapılan yapılarda imar revizyonuna göre temdit yapılıp, ilk inşaat ruhsatındaki fazla katları iptal edilir.

İLAVE İNŞAAT RUHSATI İÇİN GEREKEN BELGELER
•Bayındırlık Müdürlüğünden alınan hasar raporu.
•Bina hasarsız veya az hasarlı ise; Yapı denetim kuruluşundan tespit ve
sağlamlık raporu,
•Orta hasarlı ise; Onarım ve Güçlendirme ruhsat ve iskanı,

BASİT TAMİR VE TADİLATLAR
İmar kanunun 21.maddesi ve imar yönetmeliğinin 63.maddesi gereği “ basit tamir ve tadiller ile korkuluk, çatı aktarımı ile duvar kaplamaları, baca saçak ve benzeri elemanların tamiri ruhsata tabii değildir.” ancak müdürlüğümüzden izin alınması gerekir.

ESASLI TADİLAT İÇİN GEREKEN BELGELER
-Dilekçe
-Tapu fotokopisi- tapu kaydı
-Bayındırlık ve İskan Bakanlığından hasar tespit raporu,
•Hasarsız veya az hasarlı ise; Yapı denetim kuruluşundan tespit ve sağlamlık raporu,
•Orta hasarlı ise; Onarım ve Güçlendirme ruhsat ve iskanı

-İmar durumu
-Kooperatif ise; Genel kurul kararı (noter tasdikli hazirun listesi, tüm üye listesi ve kooperatif üyelerinin %51’nin imzası)
-Yapı denetim kuruluşu ve mal sahibi arasındaki sözleşme
-Yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi (noter tasdikli)
-Yapı bilgi formu
-Yapı denetim izin belgesi (noter tasdikli)
-Müteahhit ile ilgili;
•Müteahhit taahhütnamesi
•Vergi levhası
•Ticaret odasından faaliyet belgesi,

-Proje müelliflerinden her proje için Büro tescil belgesi

KAT MÜLKİYETİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
-Dilekçe,
-Hasarsızlık raporu,
-3 adet noter tasdikli kat mülkiyeti listesi,
-3 takım kat mülkiyeti projesi,
-tüm bağımsız bölümlerin iskanı,
-fotoğraf tasdiği- (13×18) boyutlarında en az iki cephenin 2 şer tane fotoğrafı

KAT İRTİFAKI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
-Dilekçe
-Hasarsızlık raporu
-3 takım kat irtifakı projesi
-3 tane kat irtifakı listesi (noter tasdikli)

ONARIM VE GÜÇLENDİRME RUHSATI İÇİN GEREKENLER
-Dilekçe,
-İmar durumu,
-Zemin Etüt raporu,
-Pm belgesi,
-İnşaat ruhsat ve İskan fotokopisi
-Pm inşaat mühendisi taahhütnamesi,
-Hasar raporu,
-Bayındırlık onaylı sözleşme,
-Tapu fotokopisi- tapu kaydı
-Perde yerleşim planı,
-Teknik rapor,
-Proje vizesi,

Belediyemizde iş yapan Mimar, İnşaat Mühendisi, Elektrik mühendisi, Makina Mühendisi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisi, Peyzaj Mimarı ile Müteahhitlerinde Belediyemize kayıt olmaları ve her yıl bu kayıtlarını yenilemeleri gerekmektedir.

MİMAR VE MÜHENDİS KAYITLARINDA İSTENEN EVRAKLAR
-Dilekçe
-1 adet resim
-Nüfus cüzdan sureti
-Oda kaydı
-Vergi kaydı
-İmza sirküleri (noter tasdikli)
-Diploma
-Faaliyet belgesi
-Büro tescil belgesi
-İkametgah
-Harç

MÜTEAHHİT KAYITLARINDA İSTENEN EVRAKLAR
-Dilekçe
-Vergi levhası
-Faaliyet belgesi
-İkametgah
-Harç

SÜRVEYAN KAYITLARINDA İSTENEN EVRAKLAR
-Dilekçe
-Kalfalık diploması
-1 adet resim
-İkametgah
-Kalfa ve Sürveyan odasından belge
-Harç

YAPI KULLANMA İZNİ ( İSKAN)
3194 sayılı imar yasasına göre ruhsat alan inşaatlara müdürlüğümüz tarafından iskan yani yapı kullanma izni verilir.İnşaatın bitme günü, yapı kullanma izninin verildiği tarihtir.Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar.Ancak kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden faydalandırılır.

YAPI KULLANMA BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
*Dilekçe
*Taahhütname (Fenni sorumlusundan)
*Ruhsat fotokopisi
*Tapu fotokopisi
*Onaylı projeler
*S.S.K. Prim borcu yazısı
*Sığınak uygunluk yazısı (Sivil Savunmadan)
*Gelir Müdürlüğü yazısı
*Vergi Dairesinden alınan yazı
*Cins değişikliği yazısı (Tapu Kadastrodan)

GÜÇLENDİRME VE ONARIM YAPILAN BİNALARA YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER
*Dilekçe
*Taahhütname
*Ruhsat fotokopisi
*Tapu fotokopisi
*P.M belgesi

İMAR YASASI İLE İLGİLİ ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRMEK
Müdürlüğe vatandaşlar tarafından yapılan şikayetler teknik personel tarafından arşivden dosyası çıkarılarak yerinde incelenir.Olumsuzluklar 3194 sayılı imar yasasının gerekli maddeleri göz önüne alınarak tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar Encümene gönderilerek verilecek karar uygulanmak üzere beklenir. Şikayetler kaçak inşaatlar, tamiratlar,tadilatlar ve gecekondular için olabilir şikayetlerin hepsi titizlikle incelenerek gerekli işlemler yapılır. Şikayetler dilekçe ile olduğu gibi telefonla da yapılabilir. Dilekçe ile yapılan şikayetlere an geç iki ay içerisinde cevap yazılır ve vatandaş bilgilendirilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.