Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

0
779

6360 sayılı Kanunla il özel idarelerinin kaldırılmasıyla valiliğe bağlı olarak kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı‘nın görevleri il özel idareleri ile kıyaslandığında oldukça azalmıştır. İl özel idarelerinin yetkilerinin büyük bir çoğunluğu büyükşehir belediyelerine devredilmiştir.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın ise görev yetki ve sorumlulukları ilgili yönetmeliğin 5. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir.

(28962. Yönetmelik, 5. Md.)

(Ek : RG-30/12/2016-29934)

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılmasını, izlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
b) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmek ve bunları denetlemek,
c) 112 acil çağrı hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek,
ç) Afet ve acil yardım hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek,
d) İlin tanıtımına yönelik faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek,
e) Temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerini yürütmek,
f) Merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerin etkinlik, verimlilik ve stratejik plan ve
performans programlarına uygunluk açısından değerlendirildiği raporu hazırlamak ve valinin değerlendirmesi ile birlikte Başbakanlığa ve ilgili
bakanlıklara göndermek,
g) Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine, 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/6/1985
tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ve 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili maddeleri kapsamında
verilen her türlü görevi yapmak, hak ve yetkileri 6360 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi çerçevesinde kullanmak,
ğ) (Değişik:RG-30/12/2016-29934) Maden veya jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın yerleşim yerlerinin
altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında kullanılmak üzere aktarılan ödenekleri kullanmak,
h) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımını
ödenek durumuna göre yapmak veya yaptırmak,
ı) Kamu kurum ve kuruluşlarının bürolarının ihtiyaçlarını ödenek durumuna göre karşılamak,
i) Hükümet konaklarının, Başkanlığa tahsisli binaların, lojmanların, valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, işletme, tefrişat ve onarımını
sağlamak, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilen ihtiyaçları karşılamak,
j) Emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamaları ödenek durumuna göre yapmak,
k) Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardımı koordine etmek, denetlemek, izlemek ve acil durumlarda bizzat yerine getirmek,
l) Gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımları yapmak ve koordine etmek,
m) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile
kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin talimatı ile yerine getirmek,
n) Muhtar ödenekleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
o) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği araç, gereç, makine, bina ve tesisleri kiralamak,
ö) 4562 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinde verilen hak ve yetkileri kullanmak, mükellefiyetleri yerine getirmek,
p) (Mülga:RG-30/12/2016-29934)
p) (Ek:RG-30/12/2016-29934) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
r) (Ek:RG-30/12/2016-29934) Bağış ve yardım kabul etmek.
s) (Ek:RG-30/12/2016-29934) İlin ihtiyaçları çerçevesinde gerektiğinde her türlü yatırım ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla, kamu
kurum ve kuruluşlarıyla, diğer tüzel kişilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve ortak projeler yürütmek.
ş) (Ek:RG-30/12/2016-29934) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

YİKOB’un görevleri incelendiğinde kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerini yerine getiren, kamu yatırımlarının kontrollük hizmetlerini ve koordinasyonunu sağlayan bir kurum olduğu görülmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.